Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Äänestyskoppi.fi:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 26.4.2020. Viimeisin muutos on tehty 1.3.2023.

Henkilötieto on sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietoon viitataan tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa myöhemmin sanalla ”käyttäjä”.

Rekisterinpitäjä

Äänestyskoppi.fi, Y-tunnus 3112269-2, Pajalahdentie 11 A 15, 00200 Helsinki.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eero Lehtimäki, info@aanestyskoppi.fi, puh. +358 (0)50 344 2063.

Rekisterin nimi

Äänestyskoppi.fi:n käyttäjärekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin oikeusperusteet ovat rekisteröidyn suostumus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun sisäinen äänioikeuden tarkistaminen ja äänestysten etenemisestä tiedottaminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat käyttäjien henkilötiedot (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) sekä palvelussa suoritetut toimenpiteet (käynnistetyt ja vastatut äänestykset). Palvelu ei tallenna tietoa siitä, mitä kukin käyttäjä on äänestänyt. Lisäksi rekisteriin tallennetaan äänestysten järjestäjilä laskutustiedot (osoite, yrityksen tai yhdistyksen nimi ja y-tunnus). Muita kuin käyttäjän itsensä antamia tietoja, jotka tallennetaan, ovat IP-osoite (ja sijaintimaa), evästeet, toimet ja niiden ajat verkkosivuilla (kuten katseltujen sivujen tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen), laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot (laite ID), käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä itseltään (palveluun rekisteröityminen ja omien tietojen täyttäminen) sekä äänestysten järjestäjiltä (äänioikeutettujen käyttäjien sähköpostiosoitteiden lisääminen).

Tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennetut tiedot säilytysaika riippuu siitä, onko henkilö kirjautunut palveluun, sekä siitä, onko toinen käyttäjä tallentanut henkilön sähköpostiosoitteen luomaansa äänestysryhmään. Sähköpostiosoitteet, joita ei ole liitetty ryhmiin ja joilla ei ole kirjauduttu palveluun, poistetaan yhden vuorokauden kuluessa. Ryhmiin liitetyt sähköpostiosoitteet poistetaan vuorokauden kuluessa siitä, kun ryhmä poistetaan tai sähköpostiosoite poistetaan ryhmästä. Kun palveluun kirjautunut henkilö poistaa käyttäjätilinsa, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä välittömästi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa. Mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa tehdään ennen tietojen luovuttamista GDPR-asetuksen mukainen sopimus rekisterinpitäjän ja käsittelijän välillä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden toimesta, joiden työn- tai tehtävänkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää varmentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää varmentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Äänestyskoppi.fi-palvelun verkkosivuilla käytetään evästeitä, komentosarjoja, jäljitteitä ja muita vastaavia tekniikoita, joilla tunnistetaan päätelaitteita, seurataan ja analysoidaan käyttäjiä, käyttöä ja käyttötottumuksia. Näillä tekniikoilla kerättyä tietoa käytetään toiminnan kehittämiseen ja kohdentamiseen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen. Evästeellä tarkoitetaan tekstitiedostoa, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden keräämää tietoa voidaan liittää tunnistettuihin käyttäjiin ja heistä kerättyihin henkilötietoihin mm. käyttäjätunnukseen, kohdentamiseen ja analysointiin liittyen.

Verkkosivut voivat sisältää kolmansien osapuolten evästeitä ja vastaavia tekniikoita. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat mittaus- ja seurantapalvelut, kuten Google Analytics sekä mainosverkot, kuten Facebook. Nämä kolmannet osapuolet voivat siis tallentaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle verkkosivujemme käytön yhteydessä. Käyttäjä voi koska tahansa tyhjentää tai estää evästeet ja kaiken muun käyttämämme seurannan selaimensa tai päätelaitteensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen vaihtaa käyttäjän tunnistetta, jota evästeet hyödyntävät käyttäjäprofiilin muodostamiseen. Evästeiden tyhjentäminen ei estä tietojen keräämistä kokonaan. Jos käyttäjä ei halua evästeiden tallentuvan päätelaitteelleen, käyttäjä voi ennen palvelun verkkosivujen käyttämistä tai koska tahansa käytön aikana säätää selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä.

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat hyödyntää evästeitä ja niiden kaltaisia seurantatekniikoita päättelemään käyttäjän todennäköisiä kiinnostuksen kohteita ja kohdentaa mainontaa ja markkinointia näihin päätelmiin perustuen. Näitä tietoja voidaan myös hyödyntää Äänestyskoppi.fi:n oman mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen kolmansien osapuolten palveluissa.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan niiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä Äänestyskoppi.fi vastaa millään tavalla näiden osapuolten tietojen käsittelystä. Käyttäjän kannattaa aina tutustua huolella kaikkien käyttämiensä palveluiden tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin.

Oikeus rekisteri- ja tietosuojaselosteen muutoksiin

Äänestyskoppi.fi voi muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen.